top of page

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach, z siedzibą plac Józefa Piłsudskiego 1, 44-120 Pyskowice.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane być mogą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

  5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich dłuższego przechowywania.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

bottom of page