top of page

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach" powstało przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach. Inicjatorem jego powstania była grupa osób, która chciała stworzyć seniorom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

       W dniu 25 stycznia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się zebranie założycielskie,

na którym uczestnicy przyjęli Statut Stowarzyszenia oraz wybrali zarząd w składzie:

 • Ilona Paszek- Prezes Zarządu

 • Anna Konarska - Wiceprezes Zarządu

 • Brygida Stolz - Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach" zarejestrowane zostało 

w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w dniu 09.02.2017 r. pod numerem 0000662796. UTW ma być placówką otwartą dla wszystkich, którzy kończąc pracę zawodową poszukują nowych form aktywności intelektualnej i kontaktów z ludźmi w podobnym wieku, o podobnych aspiracjach i zainteresowaniach.

CELE:

 • Aktywizacja pyskowickich seniorów- intelektualna i osobowościowa:

  • edukacyjna (permanentne kształcenie się),

  • zdrowotna,

  • kulturalna,

  • twórcza,

  • krajoznawczo- turystyczna.

 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej osób starszych i tym samym włączenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

 • Podniesienie poziomu i jakości życia osób w wieku poprodukcyjnym, stworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się.

 • Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 • Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.

Logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach
bottom of page